Mgr. Tomáš Lonk

AI Act: Nový Mezník v Regulaci Umělé Inteligence v EU

AI Act, nová legislativa v oblasti umělé inteligence, byla po dlouhém a napjatém procesu konečně ratifikována, přes značný odpor ze strany některých států.

AI Act a jeho Postavení v Rámci Právního Řádu EU

V protikladu k směrnicím, které po členských státech vyžadují transpozici do národního práva, nařízení jako AI Act mají bezprostřední účinek ve všech zemích EU ihned po svém vstupu v platnost. To znamená, že AI Act bude mít okamžitý dopad na právní systémy všech členských států, včetně České republiky, aniž by bylo zapotřebí další legislativní úpravy na národní úrovni.

Co Reguluje AI Act?

Středobodem AI Act je definice „systému umělé inteligence“, která prošla během tvorby nařízení několika úpravami. Aktuální definice chápe systémy AI jako strojové systémy navržené pro fungování s určitým stupněm autonomie a schopností adaptace, které mohou na základě přijatých dat generovat výstupy, jako jsou například předpovědi, obsah, doporučení, nebo rozhodnutí mající vliv na reálné nebo virtuální prostředí. Po uvedení ChatGPT do provozu se tvůrci nařízení rozhodli začlenit do regulace i všeobecné systémy AI (GPAI), které nejsou omezeny specifickým účelem a mohou být používány v široké škále aplikací.

Kdo Jsou Adresáti Nařízení

AI Act se vztahuje na rozmanité subjekty, včetně:

  • Poskytovatelů systémů AI, kteří tyto systémy vyvíjejí nebo je hodlají uvést na trh EU, bez ohledu na místo svého sídla.
  • Provozovatelů systémů AI, kteří tyto systémy využívají v rámci své pravomocné činnosti, na rozdíl od použití v osobním, nekomerčním kontextu. Také zahrnuje další role jako dovozce, distributory a poskytovatele služeb na nižší úrovni v dodavatelském řetězci.

„EU začíná regulovat AI“

Principy Založené na Posouzení Rizik

Základní kámen AI Act tvoří systém klasifikace rizik spojených s AI, který rozlišuje mezi zakázanými praktikami, systémy s vysokým rizikem a těmi s omezeným či minimálním rizikem. Tento rámec je navržen tak, aby chránil základní práva a svobody občanů EU a současně nepředstavoval zbytečnou překážku pro inovace v oblasti AI.

Zakázané Postupy a Systémy s Vysokým Rizikem

Nařízení jasně stanoví, které typy využití AI jsou považovány za nepřijatelné riziko a jsou proto zakázány. Zároveň definuje kritéria pro identifikaci systémů s vysokým rizikem, na které se vztahují zvláštní regulace zajišťující jejich bezpečnost a transparentnost.

GPAI: Univerzální Aplikace a Zodpovědnosti

AI Act dále specifikuje povinnosti pro poskytovatele univerzálních systémů AI, včetně vypracování technické dokumentace a zajištění transparentnosti jejich využití. Pro systémy GPAI s otevřenou licencí jsou stanoveny určité výjimky.

Platnost a použitelnost nařízení

Platnost se odvíjí od vyhlášení v Úředním věstníku EU (platné bude dvacátým dnem od vyhlášení), podstatná je ovšem tzv. použitelnost, tedy okamžik, kdy je nařízení účinné a závazné vůči adresátům. Použitelnost nařízení bude nabíhat postupně v závislosti na předmětu regulace v rozmezí od 6 měsíců do 36 měsíců ode dne platnosti.

Na závěr

AI Act přináší komplexní rámec pro regulaci využívání umělé inteligence v EU, snaží se vybalancovat ochranu veřejnosti před potenciálními riziky a zároveň podporovat inovační potenciál AI technologií. Přesné definice, kategorizace rizik a stanovené povinnosti vytvářejí pevný základ pro etický a zodpovědný rozvoj AI technologií v rámci unie.