Přičitatelnost podle § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Přičitatelnost podle § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Přestože tu s námi Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (ZTOPO) už nějaký pátek je, stále se v naší praxi setkáváme s tím, že společnosti, resp. jejich představitelé existenci tohoto zákona opomíjejí a vystavují tak společnost riziku trestního stíhání. A protože opakování je matka moudrosti, pojďme si stručně připomenout, kdy je jednání fyzické osoby tzv. přičitatelné osobě právnické.

Přičitatelnost je klíčovým prvkem pro určení trestní odpovědnosti právnické osoby. Tento pojem se vztahuje k určení, zda lze jednání fyzické osoby vnímat jako jednání právnické osoby, což může vést k její trestní odpovědnosti.

Ustanovení § 8 ZTOPO 

Podle § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, je jednání fyzické osoby přičitatelné právnické osobě, pokud:

  1. je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti
  2. jednal-li tak statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení, osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, nebo zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení
  3. přičemž trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba protiprávní čin spáchala

Podle toho samého ustanovení se právnická osoba odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila.

Možná poněkud složitěji, ale zato vyčerpávajícím způsobem popsal okolnosti, za kterých se může právnická osoba zprostit odpovědnosti, Krajský soud v Ostravě:

Možnost vyvinění právnické osoby (exkulpace) je v případě, kdy tato vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. K exkulpaci právnické osoby tudíž dochází v případě, kdy právnická osoba, resp. statutární orgány a další řídící a kontrolní orgány právnické osoby, jakož i všechny další osoby ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby vynaložily veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, kdy tedy jednání některé z osob uvedených v § 8 odst. 1 TOPO bylo určitým excesem. Naplnění pojmů „veškeré úsilí“ a „spravedlivě požadovat“, je nutné posuzovat individuálně případ od případu v závislosti na mnoha faktorech. K posouzení slouží především kritérium vhodnosti, tedy zda je příslušné opatření vůbec způsobilé dosáhnout zamýšleného cíle, a kritérium přiměřenosti, tedy nakolik potřeba existence příslušného opatření odpovídá situaci u dané právnické osoby. Opatření právnické osoby sloužící k předcházení spáchání protiprávního činu sestává primárně z dodržování všech zákonů a dalších předpisů, které je tato právnická osoba povinna dodržovat, a vnitřních předpisů, které právnická osoba přijala a jež jsou pro osoby v řídícím, kontrolním nebo vedoucím postavení závazné. K závěru o splnění podmínek pro exkulpaci podle § 8 odst. 5 TOPO však nepostačí prosté přijetí vnitřních předpisů nebo jiných opatření. Důležité je především zajištění dodržování těchto opatření, kontrola jejich plnění a případná detekce jejich porušení a následná adekvátní reakce.

A zjednodušeně řečeno, aby se právnické osoby vyhnuly trestní odpovědnosti, měly by zavést opatření na prevenci protiprávního jednání. Mezi klíčové kroky patří:

  1. Implementace systému compliance: Zahrnuje vytvoření interních pravidel a postupů, které jsou zaměřené na dodržování právních předpisů a interních politik. Tyto systémy pomáhají monitorovat a řídit rizika spojená s protiprávním jednáním.
  2. Zřízení etického kodexu: Etický kodex stanovuje základní hodnoty a principy, které by měli zaměstnanci a vedení dodržovat. Tento dokument podporuje kulturu dodržování pravidel a etických norem.
  3. Pravidelná školení zaměstnanců: Zaměstnanci by měli být pravidelně školeni ohledně právních povinností a firemních pravidel, aby se zvýšila jejich povědomí o možných důsledcích protiprávního jednání.
  4. Vnitřní kontrolní mechanismy: Zavedení kontrolních mechanismů a auditních systémů, které umožňují sledovat a hodnotit plnění interních politik a postupů, je zásadní pro prevenci a odhalování nežádoucího jednání.
  5. Vytvoření mechanismů pro oznamování a řešení neetického chování: Mít efektivní a důvěryhodné kanály pro oznamování neetického nebo protiprávního chování, které chrání oznamovatele před odvetnými opatřeními.

Pokud je protiprávní jednání fyzické osoby přičitatelné právnické osobě, může to mít závažné důsledky. Právnická osoba může čelit různým sankcím, včetně pokut, zákazu činnosti, propadnutí majetku nebo dokonce zrušení právnické osoby. Tato rizika zdůrazňují důležitost preventivních opatření a efektivního řízení vnitřních procesů.

Přičitatelnost podle § 8 ZTOPO je klíčovým prvkem pro určení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Právnické osoby musí věnovat zvýšenou pozornost zavádění účinných opatření pro prevenci protiprávního jednání, aby se vyhnuly potenciálním právním následkům. Aktuální judikatura navíc zdůrazňuje význam aktivní prevence a zavádění interních kontrolních mechanismů jako klíčového faktoru při posuzování odpovědnosti právnických osob.

Prevence, pravidelné školení a silné etické standardy jsou nejen právním požadavkem, ale také dobrými obchodními praktikami, které podporují dlouhodobý úspěch a reputaci společnosti.