Všichni majitelé datových schránek by měli zpozornět! Mění se pravidla pro doručování platebních rozkazů.

Všichni majitelé datových schránek by měli zpozornět! Mění se pravidla pro doručování platebních rozkazů.

Dne 1. 7. 2024 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, kterou dojde ke změně dosavadních pravidel pro doručování platebních rozkazů.

Novela, která byla přijata vcelku nenápadně v rámci zákona č. 180/2024 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním, zavádí možnost náhradního doručení platebních rozkazů v případě jejich doručování prostřednictvím datových schránek.

Jedná o naprosto průlomovou změnu, ale nejprve si pojďme popsat, co to platební rozkaz je. Platební rozkaz je forma soudního rozhodnutí, které může vydat soud v neprospěch žalovaného, aniž by byl žalovaný slyšen či dostal prostor vyjádřit se k žalobě, jestliže skutečnosti a důkazy uvedené v žalobě svědčí o důvodnosti žalobou uplatněného peněžitého nároku.

V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou peněžitou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal proti platebnímu rozkazu opravný prostředek (odpor). Z podstaty věci nemůže platebním rozkazem dojít k zamítnutí žaloby.

Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Podá-li žalovaný včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

Dle předchozí právní úpravy platilo, že platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, přičemž náhradní doručení je vyloučeno.

Podstata náhradního doručení spočívá v tom, že zásilka není adresátu fakticky doručena, nýbrž dochází k takzvanému doručení fikcí v důsledku nečinnosti adresáta. Příkladem náhradního doručení je uložení zásilky na poště s upozorněním, že si adresát má písemnost vyzvednout ve lhůtě deseti dnů a současně získá i informace, kde a kdy přesně lze zásilku získat a co se stane, pokud tak neučiní.

Obdobně u náhradního doručení prostřednictvím datových schránek je dokument považován za doručený fikcí, uplynulo-li 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Dle novely bude náhradní doručení platebního rozkazu umožněno, ovšem pouze v případech, kdy je doručováno prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. V případě doručování platebních rozkazů jiným způsobem (např. poštou) bude náhradní doručení nadále vyloučeno.

Jde o další prvek formalizace sporného řízení, ve kterém již dávno nejde pouze o to, která strana má pravdu, ale také o to, jak kdo ovládá procesní pravidla soudního řízení.

Na novelu lze hledět s nadšením, ale i s určitou mírou opatrnosti.

Na jednu stranu jde o vynikající zprávu pro věřitele uplatňující u soudu své peněžité pohledávky vůči neaktivním dlužníkům. Nadále už nebude možné znemožnit doručení platebního rozkazu a tím jej automaticky zrušit nepřihlášením se do datových schránek. Žalovanému bude dle nových pravidel v případě jeho nečinnosti platební rozkaz doručen fikcí po 10 dnech od jeho dodání do datové schránky.

I po náhradním doručení platebního rozkazu bude mít žalovaný možnost bránit se platebnímu rozkazu odporem, přičemž patnáctidenní lhůta k podání odporu se bude odvíjet od okamžiku náhradního doručení.

Pokud však žalovaný datové schránky neotevře po dobu 25 dní ode dne dodání platebního rozkazu, platební rozkaz nabude účinky pravomocného rozsudku.

Věřitelé se tak v případě nekontaktních dlužníků dříve domohou exekučního titulu, což je jistě vítaná změna.

Zároveň by měli zpozornět všichni majitelé datových schránek, neboť novela může negativně dopadnout na každého z nich.

Každému bez rozdílu se může stát, že proti němu bude podána žaloba, ať již důvodná, či nedůvodná.

I nedůvodně podaná žaloba, pokud je napsána dostatečně srozumitelně a přesvědčivě, může vést k vydání platebního rozkazu. Bez slyšení druhé strany sporu je v mnoha případech složité nedůvodnost žaloby odhalit. Soudy navíc mají tendenci platební rozkazy vydávat i v případech, kdy důvodnost žaloby jednoznačná není.

Změna ve způsobu doručování platebních rozkazů proto může přitahovat domnělé věřitele, kteří mohou prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu nárokovat své domnělé pohledávky a spoléhat přitom na procesní neaktivitu protistrany.

Každý majitel datové schránky by proto měl pravidelně kontrolovat obsah své datové schránky, nebo si alespoň zřídit notifikaci o doručených datových zprávách, aby nebyl nemile překvapen.

Jak totiž bylo popsáno výše, z platebního rozkazu dodaného do datové schránky se může při nečinnosti majitele datových schránek za 25 dní vyklubat pravomocný exekuční titul.